Algemene voorwaarden2018-04-24T13:15:41+00:00

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen
Onder Solution Event Partners wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Solep,  gevestigd en kantoor houdende te Opheusden, Fazantstraat 38.

Handelsnamen

Solution Event Partners

Solep

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Door het plaatsen van een opdracht verklaart de opdrachtgever deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Solep en Opdrachtgever.
Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dat de
geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Definities en termen

1 De opdrachtgever: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon, waarmee Solep overleg pleegt dan wel een overeenkomst aangaat in verband met de werkzaamheden die Solep voor die opdrachtgever zal uitvoeren.

2 De medewerk(st)er: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van Solep werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever.

3 De werkzaamheden: host/hostess- en gastvrouwwerkzaamheden, verkoopacties en -rondes, demonstraties, promoties en/of etaleerwerkzaamheden, het verrichten van verkoopondersteunende activiteiten, merchandising, sales, receptiediensten, servicedeskdiensten, missverkiezingen en horecabedieningswerkzaamheden.

4 Bij Field Marketing spreken we van dienstverlening met als uitgangspunt het verbeteren van

de presentatie, de promotie, de verkrijgbaarheid en de verkoop van producten en diensten.

Deze vorm van dienstverlening speelt zich af op de winkelvloer, op beurzen en/of op congressen, eigenlijk overal waar producten of diensten worden aangeboden.

Artikel 3: Aanbieding
1. De aanbiedingen van Solep zijn steeds geheel vrijblijvend. Een overeenkomst met Solep komt alleen dan tot stand wanneer enerzijds Solep een order en/of opdracht schriftelijk heeft bevestigd en anderzijds de opdrachtgever de opdrachtbevestiging geaccordeerd, ondertekend aan Solep geretourneerd heeft. Alle eventuele tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen welke niet schriftelijk door Solep zijn aanvaard zullen hierdoor automatisch vervallen; eventueel later te maken aanvullende afspraken, welke van de schriftelijke overeenkomst afwijken, zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door Solep zijn bevestigd.
2. Alle uitgevoerde extra meer werkzaamheden, te verrichten op verzoek van de opdrachtgever en welke geen deel van de overeenkomst uitmaken, zullen door Solep afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Solep is niet gebonden aan offertes waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen. Eventueel vermelde (leverings-) termijnen zijn bij benadering en niet bindend vastgesteld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De manier waarop de opdracht zal worden uitgevoerd, wordt in beginsel door Solep bepaald. Solep behoudt het recht om indien dat door Solep noodzakelijk ofwel wenselijk wordt geacht, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te doen laten uitvoeren, alsmede om zich door (een) derde(n) bij de werkzaamheden te laten bijstaan.

Artikel 4: Tarieven
1. De overeengekomen prijs (opdrachtsom) is exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Wijzigingen waaronder meerkosten in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, door of namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend of indien prijsverhogingen zich voor mochten doen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc. worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3. Voor elk project worden minimaal 4 aaneengesloten uren per medewerk(st)er van Solep in de projectprijs (door)berekend. Alle door Solep gemaakte kosten inzake de door haar verleende werkzaamheden worden integraal aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit declaraties van ingeschakelde derden.
4. Voor elk project buiten Nederland worden minimaal 8 aaneengesloten uren per medewerk(st)er van Solep in de projectprijs (door)berekend. Alle door Solep gemaakte kosten inzake de door haar verleende werkzaamheden worden integraal aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit declaraties van ingeschakelde derden.
5. Lunch- en/of dinervergoeding wordt in rekening gebracht indien een medewerk(st)er langer dan 4 aaneengesloten uren werkzaam is, tenzij de opdrachtgever de maaltijd aanbiedt.
6. Bij aanvraag/plaatsing van een opdracht 5 werkdagen voor aanvang van een opdracht, behoudt Solep zich het recht voor een spoedtoeslag te berekenen van maximaal 50%.
7.Wij hanteren een toeslag van 35% voor werkzaamheden buiten Nederland.
8.Wij hanteren een toeslag van 50% voor werkzaamheden tussen 24:00 en 06:00 uur.
9.Wij hanteren een toeslag van 100% voor werkzaamheden op feestdagen.
10. Out-of-Pocket kosten; deze kosten kunnen zaken zijn zoals het versturen van kleding of andere grote pakketten. Deze kosten worden doorberekend en vermeerderd met 10% administratiekosten.
11. Agency fee; wij hanteren een agency – organisatie fee van 20% voor al onze mode en/of dansshows met een minimum van € 500,-

Artikel 5: Annulering en wijzigingen
1. Wijzigingen en/of aanvullingen in de overeenkomst komen eerst tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Solep. Solep behoudt zich het recht voor eventuele kosten die hiermee verband houden aan opdrachtgever door te belasten.
2. Annulering dient per aangetekende post te geschieden. Indien een opdrachtgever de overeenkomst annuleert vòòr c.q. op de overeengekomen aanvangsdatum van een opdracht is hij als schadevergoeding de volgende annuleringskosten verschuldigd:
– Op de aanvangsdatum van de opdracht c.q. tijdens de opdracht: 100%
– Korter dan 5 werkdagen voor de aanvangsdatum van de opdracht: 100%
– Langer dan 5 doch korter dan 10 werkdagen voor de aanvangsdatum van de opdracht: 75%
– Langer dan 10 doch korter dan 15 werkdagen voor de aanvangsdatum van de opdracht: 50%
– Langer dan 15 doch korter dan 30 werkdagen voor de aanvangsdatum van de opdracht: 10%
3. Van een annulering is niet alleen sprake wanneer de bijeenkomst geheel of gedeeltelijk vervalt. Er is ook sprake van een annulering en bovenstaande wanneer het aantal deelnemers meer dan 10% negatief afwijkt van het gereserveerde aantal bij de definitieve boeking.
4. Tot tien werkdagen voor het evenement kan het definitief aantal deelnemers worden doorgegeven met een maximale afwijking van 10% naar beneden. Dit aantal geldt dan als definitief aantal voor de eindfactuur. Bij vermindering van het aantal deelnemers (met een maximale afwijking van 10%) zal het variabele kostendeel op de eindfactuur in mindering worden gebracht. Indien het aantal deelnemers op de dag van uitvoering hoger ligt dan het doorgegeven aantal zal dit worden nagefactureerd tegen de afgesproken prijs per persoon.
Indien op het moment van annulering de schade van Solep hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals eerder vermeld in deze algemene voorwaarden, dan dient Opdrachtgever dit hogere bedrag aan Solep te vergoeden.

Artikel 6: Facturering en betaling
1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden aan elke factuur van Solep en dient men binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting, schuldvernieuwing of enige andere rechtshandeling die de betalingsverplichting van de opdrachtgever zou kunnen beperken of teniet doen. Betaling geschiedt door storting van het bedrag op een door Solep aangegeven bankrekening.
2. Solep heeft het recht om op basis van de goedgekeurde offerte een voorschot van minimaal 50% door middel van een voorschotfactuur, aan opdrachtgever in rekening te brengen. Deze voorschotfactuur dient 21 dagen voor aanvang van het project op de door Solep aangegeven rekening voldaan te zijn. Voor beurzen en nieuwe opdrachtgevers geldt altijd een voorschotfactuur van 100% van de begrote offerte.
3. Solep heeft het recht om, indien een opdrachtgever een overeengekomen betalingsregeling niet nakomt, de overeengekomen opdracht niet uit te voeren c.q. voortijdig te beëindigen en alsdan wordt de overeenkomst als door de opdrachtgever geannuleerd beschouwd.
4. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht en overigens op dezelfde wijze als andere facturen.
5. Indien de opdrachtgever niet tijdig c.q. niet volledig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke c.q. verzuim te zijn en zal hij vanaf 14 dagen na factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling aan Solep wettelijke rente verschuldigd zijn per maand of een gedeelte van een maand.
6. Ingeval van incasso van een factuur is Solep gerechtigd naast de wettelijke rente buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 7: Concurrentiebeding
1. Alle oproepkracht(en) wordt/worden gekozen aan de hand van Solep bekende hoedanigheden en vaardigheden van de beschikbare oproepkrachten enerzijds en van de door de opdrachtgever aan Solep verstrekte inlichtingen betreffende op te dragen werkzaamheden anderzijds. Solep is geheel vrij in de keuze van de persoon of personen die Solep de werkzaamheden laat uitvoeren.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solep, binnen een tijdvak van 3 jaar na beëindiging van de tussen hen overeengekomen werkzaamheden/uitvoering van opdracht, ongeacht om welke reden deze zal zijn beëindigd, met werknemers van Solep en/of derden die werkzaamheden verrichten ten behoeve van Solep een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd aan te gaan, dan wel op andere wijze direct of indirect werkzaamheden voor de opdrachtgever te laten uitvoeren.
3. Voor iedere overtreding door de opdrachtgever van het in 7.2 gestelde, verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete van EURO 1.135,- voor iedere overtreding en EURO 454,- voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

Artikel 8: Veiligheid werknemers/verzekeringen
1. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de door Solep ingeschakelde medewerk(st)er zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de strekking van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
2. Wordt de onder 1. genoemde verplichting niet nagekomen dan is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle schade die de medewerk(st)er van Solep en/of derden dientengevolge lijdt/lijden.
3. Indien de oproepkracht ten gevolge van het niet nakomen van de verplichting onder 1 genoemd in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders of anderen die door zijn arbeid worden onderhouden, verplicht tot volledige schadevergoeding.
4. Opdrachtgever vrijwaart Solep te allen tijde tegen aanspraken zoals neergelegd in artikel 7:658 BW.
5. De opdrachtgever draagt voor eigen risico zorg voor het afsluiten van de in het kader van de uit te voeren werkzaamheden benodigde verzekering(en) ten aanzien van de medewerk(st)er van Solep en/of derden en/of de te gebruiken zaken, waarbij de opdrachtgever ervoor zorg draagt dat de medewerk(st)er van Solep en/of derden en/of de te gebruiken zaken in de betrokken verzekeringspolissen worden meeverzekerd. Op verzoek van Solep zal de opdrachtgever hiervan bewijzen overhandigen.

 

Artikel 9: Opschorting en ontbinding, weigering, annulering
1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Solep gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 1 maand op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Solep bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
2. Zowel in geval van opschorting als in dat van ontbinding krachtens het eerste lid is Solep gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde diensten en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.
3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Solep gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede wanneer Solep aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, waardoor gerechtvaardigde twijfel kan ontstaan of deze zijn verplichtingen jegens Solep zal kunnen nakomen en voorts in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, alsook in geval van onder curatele stelling, van toepassing verklaring van de saneringsregeling uit hoofde van de Wet Sanering Natuurlijke Personen of overlijden indien sprake is van een natuurlijk persoon, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Solep gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toegekomen rechten. In al deze gevallen is elke vordering, die Solep op de opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.
4. In geval van opschorting krachtens het derde lid wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door Solep bespaarde kosten. In geval van ontbinding krachtens het derde lid wordt de overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van ontbinding door Solep bespaarde kosten en is de opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen. Het bepaalde in bovengenoemd artikel is tevens van toepassing op hetgeen vermeld is in artikel 5.
5. Solep behoudt zich het recht voor opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de opdracht reeds mocht zijn aanvaard of bevestigd.
6. Solep heeft eveneens te allen tijde het recht opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met de goede naam of met de belangen van Solep te weigeren of te beëindigen. Solep heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van reeds voor de actie gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de actie.
7. Indien Solep (of een door haar ingeschakelde derde) op het moment van de ontbinding (waaronder in dit verband tevens wordt verstaan ontbinding en opschorting) reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende op opdrachtgever jegens Solep rustende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Solep voor de ontbinding heeft gefactureerd of bedragen die Solep na de ontbinding nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst voorafgaand aan die ontbinding reeds had verricht of geleverd, blijven derhalve onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 10: Overmacht
1. Solep is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door een omstandigheid die haar niet kan worden aangerekend. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke van de wil van het Solep onafhankelijke omstandigheid – ook al was van deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afkondiging van nationale rouw, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, ziekte, arbeidsongeschiktheid, surséance van betaling of faillissement van de door Solep ingehuurde derden, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Solep of van diens leveranciers. Van overmacht is tevens sprake indien door Solep ingehuurde derden een beroep op overmacht kunnen doen.
2. Solep zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat in het kader van de uitvoering van de opdracht gecontracteerde derden zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks de opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft Solep het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. Solep zal steeds met opdrachtgever in overleg treden omtrent in dit verband noodzakelijk geachte veranderingen als hiervoor bedoeld.
3. Indien een der partijen bij de overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.
4. Omstandigheden welke niet aan Solep te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden (zoals doch niet beperkt tot (i) extreem weer, (ii) intrekking van een of meerdere vergunningen en (iii) nationale rouw) geeft haar het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Solep behoudt in dat geval haar recht op vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden).Solep adviseert Opdrachtgever zich tegen deze risico’s te verzekeren.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Solep is uitsluitend aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade indien deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de directie van Solep of haar leidinggevende ondergeschikten. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers van Solep en/of door deze ingeschakelde derden. Solep is voorts nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade. Indien er geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Solep, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 10.000,-. Solep is niet aansprakelijk voor het vervoer in opdracht van Solep of in opdracht van opdrachtgever en/of gebruik van het reclame- en/of actiemateriaal of vervoer van overige zaken in verband met de uitvoering van de werkzaamheden. Actiemateriaal van of afkomstig van de opdrachtgevers, dat zich onder hoede Solep vindt, blijft te allen tijde geheel voor risico van de opdrachtgever.
2. Solep is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door wijzigingen in computerprogrammatuur en computersystemen in verband met bijvoorbeeld ieder schrikkeljaar.

 1. Onverminderd het vorenstaande aanvaardt Solep geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken derden, noch voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie.
  4. Solep draagt geen verantwoordelijkheid voor foto s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
  5. Evenmin is Solep aansprakelijk voor schadevergoeding, waarop derden aanspraak mochten maken, ter zake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de rechten van industriële en intellectuele eigendom.
  6. De opdrachtgever vrijwaart Solep van alle kosten, schade en interesse, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden, waaronder begrepen de door Solep ingeschakelde/betrokken medewerk(st)er ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar worden ingesteld, wegens handelen en/of nalaten van de opdrachtgever zelf, diens werknemers of ingeschakelde derden; de opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep van vrijwaring door Solep.
  7. Met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald is elke vorm van aansprakelijkheid overigens beperkt tot 10% van het betreffende factuurbedrag.
  8. De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan Solep worden gemeld, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
  9. Solep is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
  10. Solep is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (een tekortkoming of onrechtmatig handelen/nalaten van) uitvoerende dienstverleners en/of toeleveranciers, waaronder tevens begrepen het personeel van die dienstverleners en/of toeleveranciers, die Solep in verband met of ten behoeve van de uitvoering van – een onderdeel van – de overeenkomst heeft ingeschakeld.
  11. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens Solep heeft dienen binnen 3 maanden na het moment waarop opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Solep te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.
  12. Opdrachtgever vrijwaart Solep voor aanspraken van derden (waaronder doch niet beperkt tot deelnemers en bezoekers), die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.
  13. Eventuele door Solep verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van opdrachtgever.
  14. Solep is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door opdrachtgever aan haar ter beschikking zijn gesteld. opdrachtgever zal voor een deugdelijke verzekering zorg dragen.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten
1. Solep behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder met name auteursrechten, voor ten aanzien van al hetgeen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden aan de opdrachtgever wordt gesteld en/of geleverd. Bij onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat de opdrachtgever een recht op openbaarmaking en/of verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen dat is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit.
2. Solep is te allen tijde gerechtigd de tijdens de opdracht vervaardigde werken van haar naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.
3. Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Solep niet bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden door Solep en de door haar ingeschakelde derden/medewerk(st)er op film, video, foto dan wel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen.
4. Solep is dan wel wordt uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit werken (in welke vorm dan ook, waaronder doch niet beperkt tot uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en concepten) die Solep in het kader van de opdracht ontwikkelt en/of heeft (laten) ontwikkelen. Opdrachtgever verkrijgt hierop voor de duur van de opdracht een gebruiksrecht.
5. Solep garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te respecteren. Indien Solep door handelen en/of nalaten van opdrachtgever inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal opdrachtgever Solep, de werknemers van Solep werknemer en/of door Solep ingeschakelde derden op het eerste verzoek vrijwaren.
6. Door het in het kader van de opdracht aan Solep ter beschikking stellen van materialen of werken, van welke aard dan ook, geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming aan Solep deze materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht redelijkerwijs vereist is.
7. Opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de opdracht zijn gerechtigd geluid, foto- en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij Solep uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. De geluid-, foto – en/of beeldopnamen mag opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de opdracht niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solep worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen.
8. Zonder toestemming van Solep zullen geen geluids- of beeldopnamen van een evenement / activiteit of een in het kader van de Overeenkomst optredende Artiest worden vervaardigd. Opdrachtgever zal eventuele rechten van derden op de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden te allen tijde respecteren. Eventuele licentievergoedingen ter zake (verder) gebruik van deze objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden, inclusief maar niet beperkt tot vorderingen van collectieve incasso-organisaties zoals BUMA/STEMRA en SENA, zijn niet bij het Honorarium inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, en komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13: Retentierecht
Solep is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met een opdracht onder zich heeft op te schorten, totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel voor voldoening daarvan door of vanwege de opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 14: Overdracht
1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Solep.
2. De overeenkomst en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van de opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar veranderd. In voornoemd geval dient de opdrachtgever zulks Solep onverwijld schriftelijk mede te delen.

Artikel 15: Meer partijen
Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen Solep enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst.

Artikel 16: Aflevering actiemateriaal
1. Aflevering door de opdrachtgever van door Solep te gebruiken goederen en materialen, hierna te noemen actiemateriaal, dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden c.q. hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor ge-/verbruik geschikt is, een en ander ter beoordeling van Solep.
2. Bij aflevering van het actiemateriaal dient Solep een gespecificeerde opgave te ontvangen van de soort der goederen alsmede van de daarbij behorende maten en gewichten.
3. Solep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverd, opgegeven, gebruikt en terug geleverd actiemateriaal.

Artikel 17: Reclames
1. Reclames betreffende een actie moeten binnen 14 dagen na beëindiging van deze actie schriftelijk aan Solep kenbaar gemaakt worden.
2. Alle reclames dienen, op straffe van verval, schriftelijk bij Solep te zijn ingediend binnen 14 dagen nadat deze bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen zijn.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Solep en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen (de statutaire zetel van) Opdrachtnemer zich bevindt, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.
2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de met Solep gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam, tenzij Solep een andere rechter mocht adiëren.

Opheusden, februari 2018